hatályos 2018. június 11. napjától

A Hangvető Kft. adatvédelmi politikája megfelel a GDPR elvárásainak

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSOCSEK FESZTIVÁL

1.BEVEZETÉS

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban bemutatjuk, hogy miként gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait. A Tájékoztató információt ad az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelendő adatok köréről, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót úgy alkottuk meg, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a GDPR-nak (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az Infotörvénynek való megfelelésünket szolgálja.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsuk. Természetesen az esetleges változásokról értesítjük az érintetteket a módosított Adatkezelési Tájékoztató hangveto.hu és csocsek.hu oldalakon történő közzététele útján. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót. Az adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  1. AZ ADATKEZELŐ

Hangvető Zenei Terjesztő Társulás Kft.
székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9. I/3.
Cg. 01-09-719984
www.hangveto.hu
e-mail: hangveto@hangveto.hu

  1. A KEZELT ADATOK

3.1.  Online jegyértékesítés

A kezelt adatok köre: a vásárló neve, e-mail címe. Amennyiben a vásárló áfás számlát is igényel, a számlakiállításhoz szükséges egyéb adatok (számla szerinti vásárló neve, címe, adószáma, e-mail címe) megadását is kérjük. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a jegyértékesítés meghiúsul.

Az adatkezelés célja: a weboldalon található online jegyértékesítés szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, a jegy és az azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a fesztiválra történő beengedés szabályainak betartása.

Az adatkezelés jogalapja: a jegyértékesítési és fesztiválszervezési szerződés teljesítése, továbbá a jogos érdekünk a kapcsolódó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeink teljesítése és annak igazolása érdekében.

Az adatok továbbítása: az online jegyvásárlás során megadott személyes adatokat az online áruház szolgáltatást és az online fizetést biztosító, szerződéses partnereink is kezelik. Ezen partnereink: Zászlóshajó Kft. (A38 – értékesítési felület, székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 36/C.), N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. (Billzone – számlázás, székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 26.), Barion Payment Zrt. (online fizetés, székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.).

Az adatok törlésének határideje: annyi ideig kezeljük az adatokat, ameddig azt számviteli, adóeljárási okok indokolják, azaz az utolsó bizonylat teljesítési idejét követő 7 évig. Amennyiben a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatosan jogvita alakul ki, az adatokat a jogvita időtartamára őrzizzük meg.

3.2. Beszállítók, társszervezők

A kezelt adatok köre: A beszállítók és társszervezők esetében, akikkel együtt dolgozunk a rendezvényeink során, személyes adatkezelés a kapcsolattartó személyek neve, e-mail címe és telefonszáma, és elérhetőségének kezelése révén merül fel. A beszállítóinkat a korábban megtapasztalt kiváló együttműködés okán felkéréssel vagy ennek hiányában ajánlatbekérés alapján történő kiválasztással választjuk ki.

Az adatkezelés célja: A beszállítóinkkal és társszervezőinkkel való kapcsolattartás az erre a célra kijelölt alkalmazottaikon keresztül a szerződéseink teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: Azon beszállítók és társszervezők esetében, akikkel szerződéskötésre is sor kerül, maga a szerződés és annak teljesítése, a teljesítéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartása, a magas színvonalú, zökkenőmentes rendezvényszervezéshez és ezáltal a szakmai jó hírünkhöz fűződő jogos érdek képezi az adatkezelés jogalapját.

Az adatok továbbítása: Kifejezett és előzetes hozzájárulás hiányában a kapcsolattartói adatokat nem továbbítjuk.

Az adatok törlésének határideje: Szerződött beszállítóink és társszervezőink kapcsolattartói adatait annyi ideig kezeljük, ameddig azt számviteli, adóeljárási okok indokolhatják, azaz az utolsó számla teljesítési idejét követő 7 évig.

Azon személyek esetében, akik beszállítónak jelentkeznek hozzánk, de egyelőre nem jön létre köztünk a szerződés, kizárólag abban az esetben kezelünk személyes adatokat, amennyiben ezen nem szerződött jelentkezők külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájárulnak az adatkezeléshez. A nem szerződött jelentkezők adatait legfeljebb az adatok megadását követő 3 évig kezeljük, hozzájárulás hiányában pedig haladéktalanul töröljük.

3.3. Hírlevél küldés

A kezelt adatok köre: A www.csocsek.hu honlapon a Jegyvásárlás alatt lehetőség van arra is, hogy a név és e-mail cím megadásával hírlevél küldésére is feliratkozzanak az érdeklődők. A hírlevél adatbázisunkat és a hírlevelek küldését a Mailchimp hírlevélküldő szolgáltatásával végezzük.

Az adatkezelés célja: Az általunk szervezett rendezvényekről, fesztiválokról szóló e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. A hírlevél küldésre történő feliratkozás esetén saját döntésünk szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhetünk a feliratkozóknak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat mindaddig kezeljük, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a feliratkozó érintett leiratkozással meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

  1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintettek az általunk kezelt személyes adataikhoz hozzáférni, azaz tájékoztatást kérhetnek különösen az adatkezelés köréről, céljáról, időtartamáról, az adatok forrásáról és az adatok megosztásáról, továbbá az adatvédelmi jogaikról. A tájékoztatás kérése ingyenes, ugyanarra az adatkörre vonatkozó újabb tájékoztatás kérés esetén azonban már jogosultak vagyunk költségtérítést kérni.

Amennyiben az általunk kezelt adatok nem felelnek meg valóságnak, az érintett kérheti az adatok kijavítását. Az érintett kérheti az általunk kezelt személyes adatai törlését vagy az adatkezelésünk korlátozását is feltéve, hogy ezt jogszabály nem korlátozza.

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulás alapján történt, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

Az érintett az adathordozhatósághoz való joga keretében kérheti, hogy azönkéntes hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez rendelkezésünkre bocsátott és kezelt személyes adatairól géppel olvasható és hagyományos formátumban másolatot adjunk illetve azt kérésére másik adatkezelőnek továbbítsuk.

Az érintett jogosult tiltakozni a személyes adatainak a mi jogos érdekünkben történő kezelése és felhasználása ellen.

Az érintett jogosult panaszt tenni az adatkezelésünkkel kapcsolatban. A hozzánk érkező panaszra a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszolni. Panasz tehető az illetékes hatóságnál is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon.